Subscribe to RSS Subscribe to Comments Blog of Roy Chan

Blog of Roy Chan

又睇戲

近排有太多事令我好唔開心,結果今日俾 yp 撩起條睇戲癮。開完 exco 會夜夜都一個人走去 睇十點半。還好撮戲拍得算不錯,反駁位係太多,但演導攝都好出色,張力夠,無乜冷。 睇完後心情好左好多。或者呢幾年,對我最有效消愁既方法係睇撮戲。起碼有一兩個鐘可以 放開個人既包袱,投入呢一個世界。撮戲好的話,完左諗下有乜好,有乜衰,有乜可以令我睇開。 最重要我覺得個段時間我係真正無負擔,真正做返自己,真正有自己既空間.


Share It: [del.icio.us] [Technorati] [Google Bookmark] [Yahoo MyWeb] [Furl]


Based on Fluidity© 1998-2007 Roy Hiu-yeung Chan