Subscribe to RSS Subscribe to Comments Blog of Roy Chan

Blog of Roy Chan

香港傳媒

一件幾乎每日係香港都會發生幾單類似事件既小事,成係這幾週的重點新聞。要錢個d 報紙頁數多,用三大頁去講唔出奇。邪就邪在連d頁數極少既免費報紙都用三頁去講,以往就最大單既新聞都唔會用多過一頁去報導。另一搞野係連電腦雜誌都出幾頁逐格講解,駛唔駛咁誇!? d izzy:


Share It: [del.icio.us] [Technorati] [Google Bookmark] [Yahoo MyWeb] [Furl]


Based on Fluidity© 1998-2007 Roy Hiu-yeung Chan